Váš nákupní košík je prázdný

Inspirujte se
Obklopte se příjemným prostředím

Nevíte, jak začít?

Objevte naše akce

Menu

Formulář pro reklamaci zboží


Základní údaje:
Reklamované zboží:

přidat produkt
Data zákazníka:
Přílohy:

Podrobnější informace o vrácení zboží a reklamaci

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

  1. Právo na odstoupení od smlouvy přináleží výhradně zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, a také se uplatňuje na smlouvy uzavřené ode dne 1. ledna 2021 fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu jí vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.
  2. Objednavateli, který je spotřebitel, přináleží právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez nesení nákladů prostřednictvím podání písemného prohlášení určeného prodávajícím ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží objednavateli.
  3. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 1výše stačí vyplnění a odeslání e-formuláře vrácení (https://www.dekoria-home.cz/vraceni_zbozi) nebo odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím vypršením na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle XII bodě 2 těchto Obchodních podmínek na e-mailovou adresu prodávajícího: [email protected].
  4. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 2 k těmto Obchodním podmínkám a je dostupný v elektronické verzi, stáhnout formulář odstoupení.
  5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zbaven všech závazků. To, co strany poskytly, podléhá vrácení v nezměněném stavu, leda by změna byla nezbytná v hranicích běžných zvyklostí.
  6. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit objednavateli - spotřebiteli veškeré jím provedené platby neprodleně, ovšem nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení odstoupení od smlouvy. K vrácení platby dojde na spotřebitelem ve formuláři o vrácení uvedený bankovní účet, leda by se obě strany dohodly na jiném způsobu vrácení, který se pro spotřebitele nepojí se žádnými náklady.
  7. Objednavatel - spotřebitel má povinnost vrátit zboží prodávajícímu okamžitě, nejpozději ovšem 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty uvedené v předchozí větě stačí odeslat zboží před jejím uplynutím.
  8. Prodávající může pozdržet vrácení platby uvedené v bodě 5 výše do okamžiku obdržení zboží zpět nebo dodání objednavatelem - spotřebitelem dokladu o jeho odeslání na adresu prodávajícího, v závislosti na tom, ke které události dojde dřív.
  9. Objednavatel hradí přímé náklady na vrácení zboží. Pokud si objednavatel - spotřebitel vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, není v souladu s těmito Obchodními podmínkami prodávající povinen vrátit objednavateli jím vynaložené další náklady na doručení zboží prodávajícímu.
  10. Oprávnění k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nevylučuje oprávnění objednavatele plynoucí ze záruky na fyzické vady zboží.
  11. Prodávající informuje, že právo na odstoupení od smlouvy v režimu zákona o právech spotřebitele se nevztahuje na smlouvy:
   1. o poskytování služeb, pokud podnikatel plně realizoval službu s jasným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
   2. v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb (tedy např. výrobky šité na míru, stříhané na metry);
   3. v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;
   4. v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;
   5. v které spotřebitel výrazně požádal, aby za ním podnikatel přijel kvůli provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž vykonání spotřebitel žádal nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli náleží ve vztahu k dalším službám nebo věcem;
  12. Objednavatel nese zodpovědnost za pokles hodnoty zboží, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění jeho charakteru, vlastností a fungování.