Váš nákupní košík je prázdný

Inspirujte se
Obklopte se příjemným prostředím

Nevíte, jak začít?

Objevte naše akce

Menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU „DEKORIA” („OBCHODNÍ PODMÍNKY“)

I. Definice

 1. Tyto Obchodní podmínky určují obecné podmínky provádění objednávek v eshopu Dekoria, dostupném na elektronické adrese www.dekoria-home.cz.
 2. Obchodní podmínky byly sestaveny na základě platných právních předpisů, především:
  1. zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník,
  2. zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou,
  3. zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele,
  4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 3. Výrazy použité v Obchodních podmínkách mají tento význam:
 • Cena - označuje cenu zboží s DPH, umístěnou vedle informací o zboží nebo vypočtenou na základě parametrů uvedených objednavatelem. Ceny jsou vyjádřeny v polských zlotých a zohledňují DPH. Ceny nezohledňují náklady na dopravu.
 • Údaje - údaje zákazníka, včetně údajů osobního charakteru, zpracovávané za účelem realizace objednávky.
 • Heslo - individuální sled znaků zvolených uživatelem, sloužících k přihlašování k účtu.
 • Spotřebitel - fyzická osoba nakupující v eshopu Dekoria, nesouvisející přímo s její ekonomickou nebo profesní činností, v souladu se smyslem čl. 22[1] občanského zákoníku.
 • Účet - po registraci vytvořený individuální účet uživatele, s jehož pomocí provádí objednávky nebo využívá jiné služby prodávajícího.
 • Košík - elektronický formulář zpřístupněný prodávajícím na stránkách obchodu, s jehož pomocí objednavatel provádí objednávky zboží nabízeného obchodem.
 • Náklady na dopravu - poplatky vybírané za doručení zboží objednavateli, definované v těchto Obchodních podmínkách.
 • Platba - úhrada pohledávky za podanou objednávku, zahrnující cenu a náklady na dopravu, způsobem zvoleným objednavatelem při podávání objednávky.
 • Realizace objednávky - činnosti vyvíjené prodávajícím za účelem doručení objednaného zboží na adresu uvedenou objednavatelem. Realizaci objednávky tvoří: příprava objednávky k odeslání a doručení objednávky objednavateli.
 • Registrace - činnost spočívající v uvedení příslušných údajů, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné k založení uživatelského účtu.
 • Obchod - eshop „Dekoria“ dostupný na elektronické adrese www.dekoria-home.cz, představující majetek prodávajícího, jehož prostřednictvím se provádí prodej zboží bez paralelní přítomnosti stran, za využití telekomunikační sítě.
 • Prodávající - „Franc- Textil“ Sp. z o.o., se sídlem v Żarowě, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 -130 Żarów, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000172975, disponující DIČ (NIP): 8842486272; IČ (REGON): 891503337, základní kapitál: 9.050.000,00 PLN, majitel eshopu „Dekoria“.
 • Strany - prodávající a objednavatel.
 • Zboží - movité věci nabízené prodávajícím k maloobchodnímu prodeji v eshopu „Dekoria“.
 • Smlouva - kupní smlouva na zboží nabízené prodávajícím, uzavíraná bez současné přítomnosti stran, s využitím telekomunikační sítě.
 • Uživatel - každý, kdo využívá webové stránky obchodu, včetně objednavatele.
 • Objednavatel - fyzická osoba (včetně spotřebitele) nebo právnická osoba, případně organizační jednotka způsobilá k právním úkonům, která provádí nákup zboží v obchodě.
 • Objednávka - právní úkon prováděný s využitím košíku, během nějž objednavatel vyjadřuje úmysl zakoupit vybrané zboží v souladu s jeho popisem, cenou a náklady na dopravu definovanými v Obchodních podmínkách.
  II. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronickou cestou

 1. Uživatel bere na vědomí, že prodej zboží v eshopu „Dekoria“ probíhá s využitím teleinformačního systému, zajišťujícího zpracování a uchovávání, a také odesílání a sběr dat prostřednictvím telekomunikační sítě, shodně se zněním zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Obsah stránek obchodu představuje majetek prodávajícího a je právně chráněn.
 3. Využívání stránek obchodu může probíhat výhradně podle pravidel definovaných v obsahu těchto Obchodních podmínek.
 4. Před zahájením používání stránek obchodu, a především před podáním objednávky, je uživatel povinen seznámit se s obsahem těchto Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů, tvořících jejich integrální část, a následně je přijmout.
 5. Za účelem využívání stránek obchodu je uživatel povinen vlastnit počítač nebo zařízení s instalovaným softwarem umožňujícím prohlížení webových stránek a mít přístup k internetu. Pro správné fungování stránek obchodu by měl mít počítač nebo zařízení uživatele zapnutou možnost podpory souborů typu „Cookies“.
 6. Pro provedení objednávky je uživatel povinen mít aktivní elektronickou adresu a aktivní telefonní číslo.
 7. Fotografie zboží umístěné na stránkách obchodu jsou ilustrativní a slouží výhradně k prezentaci. Fotografie a popisy umístěné pod jednotlivým zbožím pocházejí od prodávajícího.
 8. Obchodní názvy, názvy, popisy nebo obchodní známky zveřejněné na stránkách obchodu podléhají právní ochraně. Jakékoliv jejich využívání může probíhat jen po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.
 9. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání narušujícího práva na duševní vlastnictví prodávajícího.
 10. Uživatel je povinen zdržet se jakékoliv činnosti, která může ztížit nebo narušit fungování obchodu. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv jednání spočívající v pokusu o destabilizaci obchodu může být považováno za trestný čin ve smyslu ustanovení trestního zákoníku.
 11. Uživatel je povinen zdržet se přidávání, jakoukoliv formou, obsahu nelegálního charakteru.


III. Registrace

 1. Registrace uživatele v obchodě je bezplatná.
 2. Registrace není nezbytná pro prohlížení stránek obchodu, stejně tak není nezbytná pro podání objednávky, ale umožní uživateli prohlížení historie a stavu jeho objednávek, stejně jako získávání doplňkových služeb poskytovaných prodávajícím na přání uživatele.
 3. Pro zaregistrování se musí uživatel s pomocí kurzoru vybrat ikonku „Přihlásit se/zaregistrovat se“, což vede k přesměrování uživatele na stránky obchodu umožňující přihlašování (pro zaregistrované uživatele) a/nebo registraci uživatele.
 4. Kliknutí na ikonu „Založit účet“ způsobí přesměrování uživatele na stránku obchodu obsahující registrační formulář („formulář“).
 5. Registrace uživatele probíhá prostřednictvím vyplnění formuláře.
 6. Před vyplněním formuláře se seznamte s obsahem Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů, a následně přijměte v nich obsažená ustanovení.
 7. Po vyplnění formuláře je třeba zvolit ikonku „Zaregistrovat se“, což vyvolá odeslání formuláře prodávajícímu. V tento okamžik je proces registrace dokončen, uživatel je automaticky přihlášen ke svému účtu - od toho okamžiku má uživatel aktivní účet v obchodě a může podávat objednávky s využitím svého účtu bez nutnosti opětovné registrace.

IV. Účet

 1. Vlastnitví účtu umožňuje uživateli především:
  1. provádět objednávky,
  2. přístup ke stavu a historii objednávek,
  3. umisťování, upravování nebo odstraňování údajů, včetně doručovacích adres.
 2. Přihlašování k účtu spočívá v uvedení e-mailové adresy a hesla, nastavených uživatelem během provádění registrace. E-mailová adresa uživatele je přihlašovací jméno (login) uživatele.
 3. Uživatel bere na vědomí, že heslo k účtu má důvěrný charakter. Pro zajištění odpovídající ochrany hesla se doporučuje provádět jeho změny. Pro zajištění většího bezpečí by se mělo heslo skládat z minimálně 8 znaků, obsahovat minimálně jedno velké písmeno a číslici nebo speciální znak.
 4. Každé narušení důvěrnosti hesla je uživatel povinen nahlásit prodávajícímu neprodleně po zjištění narušení.
 5. V případě ztráty hesla se uživatel může obrátit na prodávajícího se žádostí o určení nového hesla, které má dočasný charakter, umožňujícího přihlásit se k účtu. Za tímto účelem je uživatel povinen využít mechanismu zpřístupněného na stránce přihlašování k účtu, označený jako „Nepamatuji si heslo“. Po zadání jeho e-mailové adresy uživatelem bude na tuto adresu odeslán e-mail s odkazem umožňujícím přihlášení k účtu a provedení změny hesla.
 6. Zakazuje se zpřístupňovat svůj účet třetím osobám.


V. Uzavření smlouvy

 1. Objednavatel provádí objednávku s využitím košíku.
 2. Objednavatel prohlašuje, že bere na vědomí, že podání objednávky s sebou nese povinnost uhradit cenu a náklady na dopravu.
 3. K podání objednávky dochází kliknutím na ikonu „Objednávám a platím“. Kliknutí na tlačítko „Objednávám a platím“ s sebou nese povinnost objednavatele uhradit cenu zboží a náklady na dopravu, což objednavatel tímto přijímá.
 4. Před podáním objednávky je objednavatel povinen provést výběr zboží a jeho množství a místo doručení, stejně jako provést volbu formy a způsobu platby. V případě, kdy má objednavatel účet, měl by se před podáním objednávky přihlásit ke svému účtu.
 5. Před podáním objednávky je objednavatel, s pomocí košíku, informován o:
  1. vlastnostech jím zvoleného zboží  o celkové částce náležející prodávajícímu na základě jeho nákupu a odeslání, tedy o ceně a nákladech na dopravu zboží k objednavateli, k jejichž úhradě je objednavatel zavázán,
  2. způsobu a termínu úhrady,
  3. způsobu a termínu realizace objednávky prodávajícím.
 6. Podání objednávky je možné jen po předchozím seznámení se s obsahem těchto Obchodních podmínek a přijetí jejich ustanovení.
 7. Kliknutím na ikonku „Objednávám a platím“ objednavatel potvrzuje, že přijímá zvolené zboží v souladu s jeho popisem a cenou a náklady na dopravu a vyjadřuje úmysl ho zakoupit v souladu s těmito Obchodními podmínkami, čímž se zavazuje k jeho úhradě. Zároveň objednavatel potvrzuje seznámení se a přijetí podmínek doručení a platby, platné u prodávajícího, definované v těchto Obchodních podmínkách.
 8. S okamžikem kliknutí na tlačítko „Objednávám a platím“ dochází k uzavření smlouvy mezi objednavatelem a prodávajícím, v souladu s níž má objednavatel povinnost uhradit cenu a pokrýt náklady na dopravu zboží, prodávající má povinnost realizace objednávky a dodání objednaného zboží objednavateli bez vad a způsobem a na místo uvedené objednavatelem.
 9. Prodávající potvrdí neprodleně (tedy v ten samý den, kdy došlo k podání objednávky) objednavateli provedení objednávky. Potvrzení uvedené v předchozí větě dodavatel zasílá na objednavatelem ve formuláři uvedenou adresu elektronické pošty e-mail („potvrzení“). Potvrzení obsahuje informace uvedené v bodě 5 výše. Společně s potvrzením prodávající zasílá objednavateli poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu č. 1 k Obchodním podmínkámFormulář odstoupení od smlouvy, tvořící přílohu č. 2 k těmto Obchodním podmínkám.
 10. Nabídka obchodu nepředstavuje nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. V případě nemožnosti realizace objednávky s ohledem na nedostupnost objednaného zboží nebo materiálu nezbytného k jeho zhotovení, prodávající neprodleně vyrozumí objednavatele, že objednávka nemůže být realizována.
 11. Objednavatel bere na vědomí, že v případě prodeje akčního nebo z výprodeje pocházejícího zboží, jehož množství je omezeno, závisí realizace objednávky na pořadí, v němž objednávky obdrží prodávající. V případě nemožnosti realizace objednávky s ohledem na vyčerpání zboží spadajícího do akce nebo výprodeje, prodávající neprodleně vyrozumí objednavatele, že objednávka nemůže být realizována. V souvislosti s výše uvedeným objednavatel získá zpět uhrazenou platbu a tím se zříká veškerých jiných nároků vůči prodávajícímu, spojených s nemožností realizace objednávky.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo na verifikaci objednávek. V případech vyvolávajících opodstatněné obavy, že objednavatel nedodržuje tyto Obchodní podmínky, může prodávající odstoupit od realizace objednávky, o čemž bude prodávající informovat objednavatele.
 13. Objednavatel je společně s obdržením potvrzení objednávky od prodávajícího povinen provést platbu za objednané zboží a pokrýt náklady na dopravu. Veškeré nezbytné informace týkající se platby jsou obsaženy v potvrzení zaslaném prodávajícím.
 14. Veškeré zboží nabízené na stránkách eshopu „Dekoria“ je nové z výroby, bez právních vad a bylo legálně uvedeno na trh.


VI. Úprava objednávky

 1. Úprava podané objednávky je možná následovně:
  1. na výrobky šité na míru - do okamžiku uhrazení objednávky,
  2. na ostatní výrobky (nešité na míru) - během 24 hodin od okamžiku podání objednávky (okamžiku uzavření smlouvy).
 2. V případě potřeby úpravy objednávky uvedené v bodě 1 výše je objednavatel ve lhůtě uvedené v bodě 1 výše povinen kontaktovat prodávajícího, přičemž se na něj obrátí s informací o potřebě úprav objednávky na elektronickou adresu: www.dekoria-home.cz společně s uvedením rozsahu a způsobu změn.
 3. V případě úpravy objednávky se cena, stejně jako náklady na dopravu, mohou změnit, o čemž bude objednavatel informován prodávajícím.


VII. Platby

 1. Objednavatel provádí platbu neprodleně, ovšem nejpozději ve lhůtě 7 dnů od okamžiku obdržení potvrzení objednávky. S výhradou bodu 2 níže může objednavatel provést platbu s pomocí jednoho z níže uvedených způsobů:
  1. bankovním převodem na účet prodávajícího s číslem: PL 07 1090 2314 0000 0001 4756 1452, přičemž do názvu převodu uvedou „Dekoria-home.cz: číslo objednávky“,
  2. platba paypal.com,
  3. platební karta nebo e-převod prostřednictvím platebního systému PayU.
  4. platba na dobírku- umožňuje zaplatit zboží až při převzetí. Příplatek za dobírku je stanoven na 49,- Kč. Tento způsob platby je možný pouze u zboží, které není upraveno na zakázku a pro objednávky do výše 6000 Kč
 2. Prodávající potvrzuje obdržení platby na adresu elektronické pošty uvedenou objednavatelem.
 3. Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


VIII. Realizace objednávky

 1. Objednavatel může podávat objednávky v kterýkoliv den týdne, přičemž realizace objednávek probíhá od pondělí do pátku, v čase 7:00 - 15:00. Prodávající nerealizuje objednávky ve státní svátky a dny pracovního klidu.
 2. Realizace objednávek probíhá ve lhůtě 4-6 dní ode dne provedení úplné platby objednavatelem.
 3. V případě realizace objednávky v jiném termínu než uvedeném v bodě 1 a 2 výše, zašle prodávající na adresu elektronické pošty objednavatele potvrzení odlišných podmínek realizace objednávky dohodnutých stranami.
 4. V každém případě nemůže realizace objednávky přesáhnout 30 dnů, počítáno ode dne provedení platby objednavatelem.
 5. V případě, že nedojde k plné úhradě ve lhůtě 7 dnů ode dne obdržení potvrzení, je prodávající oprávněn k odstoupení od smlouvy.


IX. Podmínky a náklady na dopravu

 1. S výhradou odlišných ustanovení tohoto oddílu realizuje prodávající dodávky na území České Republiky.
 2. Doručení zboží probíhá prostřednictvím kurýrní firmy PPL, České pošty nebo přepravní firmy Raben.
 1. Podrobné podmínky a náklady na dopravu:
  1. Kurýr PPL- 99,00 CZK
  2. Česká pošta- 99,00 CZK
  3. Raben (v případě velkorozměrového zboží, např. nábytek, křesla)- 99,00 CZK
  4. Objednávky nad 2900 CZK- zdarma
  5. Příplatek za dobírku- 49,00 CZK Tento způsob platby je možný pouze u zboží, které není upraveno na zakázku
 1. Při objednání více kusů velkorozměrového zboží se mohou jednotkové ceny dopravy snížit.
 2. Prodávající informuje, že kurýři dodávající velkorozměrové balíky mají povinnost vydat zboží na místě dodání, ale nemají povinnost vnést zboží do domu ani žádné budovy a místnosti uvedené objednavatelem, což objednavatel bere na vědomí.
 3. V závislosti na vybrané možnosti dopravy jsou náklady na dopravu automaticky připočteny k částce objednávky.
 4. V okamžiku vydání zboží zástupcem kurýrní firmy DPD nebo přepravní firmy Raben je objednavatel povinen provést kontrolu, jestli zboží nenese mechanická poškození vyplývající z přepravy a jestli je vydané zboží shodné s objednávkou. V případě absence poškození nebo jiných výhrad objednavatel potvrdí vlastnoručním podpisem vydání zboží. V případě zjištění mechanického poškození zboží nebo rozporu zboží s objednávkou je objednavatel povinen podat reklamaci způsobem uvedeným v oddíle XI. Obchodních podmínek.
 5. Prodávající dodává zboží objednavateli společně s nákupním dokladem v podobě účtu nebo faktury, pokud objednavatel uvedl údaje nezbytné pro její vystavení. Společně s doklady uvedenými v předchozí větě prodávající předává objednavateli formulář odstoupení od smlouvy, který představuje přílohu č. 2 k těmto Obchodním podmínkám.
 6. Velkorozměrové balíky jsou zasílány výhradně na území České Republiky

X. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy přináleží výhradně zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 22[1] občanského zákoníku, a také se uplatňuje na smlouvy uzavřené ode dne 1. ledna 2021 fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu jí vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.
 2. Objednavateli, který je spotřebitel, přináleží právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez nesení nákladů prostřednictvím podání písemného prohlášení určeného prodávajícím ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží objednavateli.
 3. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 1výše stačí vyplnění a odeslání e-formuláře vrácení (https://www.dekoria-home.cz/vraceni_zbozi) nebo odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím vypršením na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle XII bodě 2 těchto Obchodních podmínek na e-mailovou adresu prodávajícího: [email protected].
 4. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 2 k těmto Obchodním podmínkám a je dostupný v elektronické verzi, stáhnout formulář odstoupení.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zbaven všech závazků. To, co strany poskytly, podléhá vrácení v nezměněném stavu, leda by změna byla nezbytná v hranicích běžných zvyklostí.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit objednavateli - spotřebiteli veškeré jím provedené platby neprodleně, ovšem nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení odstoupení od smlouvy. K vrácení platby dojde na spotřebitelem ve formuláři o vrácení uvedený bankovní účet, leda by se obě strany dohodly na jiném způsobu vrácení, který se pro spotřebitele nepojí se žádnými náklady.
 7. Objednavatel - spotřebitel má povinnost vrátit zboží prodávajícímu okamžitě, nejpozději ovšem 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty uvedené v předchozí větě stačí odeslat zboží před jejím uplynutím.
 8. Prodávající může pozdržet vrácení platby uvedené v bodě 5 výše do okamžiku obdržení zboží zpět nebo dodání objednavatelem - spotřebitelem dokladu o jeho odeslání na adresu prodávajícího, v závislosti na tom, ke které události dojde dřív.
 9. Objednavatel hradí přímé náklady na vrácení zboží. Pokud si objednavatel - spotřebitel vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, není v souladu s těmito Obchodními podmínkami prodávající povinen vrátit objednavateli jím vynaložené další náklady na doručení zboží prodávajícímu.
 10. Oprávnění k odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nevylučuje oprávnění objednavatele plynoucí ze záruky na fyzické vady zboží.
 11. Prodávající informuje, že právo na odstoupení od smlouvy v režimu zákona o právech spotřebitele se nevztahuje na smlouvy:
  1. o poskytování služeb, pokud podnikatel plně realizoval službu s jasným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
  2. v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb (tedy např. výrobky šité na míru, stříhané na metry);
  3. v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;
  4. v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;
  5. v které spotřebitel výrazně požádal, aby za ním podnikatel přijel kvůli provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž vykonání spotřebitel žádal nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli náleží ve vztahu k dalším službám nebo věcem;
 12. Objednavatel nese zodpovědnost za pokles hodnoty zboží, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění jeho charakteru, vlastností a fungování.


XI. Reklamace - rozpor zboží se smlouvou

 1. Prodávající má vůči objednavateli - spotřebiteli zodpovědnost, pokud se zboží v okamžiku jeho vydání neshoduje se smlouvou. V případě zjištění rozporu před uplynutím roku ode dne vydání zboží se přijímá, že existovala v okamžiku vydání.
 2. V případě zjištění rozporu zboží se smlouvou je objednavatel povinen nahlásit reklamaci prodávajícímu.
 3. Za účelem umožnění prodávajícímu vyjádřit se k výhradám objednavateli musí reklamace:
  1. být podána písemnou formou vyplněním a odeslání reklamačního e-formuláře (https://www.dekoria-home.cz/reklamace) nebo zaslána poštou na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle XII bodě 2 těchto Obchodních podmínek nebo elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího: [email protected] (vzor reklamačního protokolu tvoří příloha č. 3 - stáhnout reklamační protokol);
  2. uvádět příčinu podání reklamace a určovat rozsah požadavků objednavatele;
  3. obsahovat připojený doklad o nákupu (např. potvrzení o převodu, účtenka, účet, faktura nebo jakýkoliv jiný doklad o nákupu) a záruku, pokud byla udělena - což ale není podmínkou pro její posouzení;
  4. uvádět způsob poskytnutí odpovědi na reklamaci - písemná odpověď nebo prostřednictvím e-mailu;
  5. být podepsána a obsahovat aktuální údaje objednavatele. 
 4. Prodávající posoudí reklamaci ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího obdržení. Ve lhůtě uvedené v předchozí větě se prodávající vyjádří k reklamaci objednavatele odesláním písemné nebo e-mailové odpovědi na adresu uvedenou objednavatelem v reklamaci. Nevyjádření se prodávajícího k správně podané reklamaci ve výše uvedené lhůtě se rovná jejímu přijetí.
 5. Pokud je to možné, mělo by být reklamované zboží dodáno v originálním obalu.
 6. V případě, že prodávající uzná reklamaci týkající se rozporu zboží se smlouvou, prodávající podle volby objednavatele - spotřebitele bezúplatně vymění zboží za zboží bez vad nebo vadu odstraní. V případě, kdy oprava nebo dodání nového, bezvadného zboží není možné, vrátí prodávající objednavateli - spotřebiteli jím uhrazenou cenu. Objednavatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
 7. Prodávající zodpovídá za rozpory zboží se smlouvou jen v případě, kdy je zjištěna před uplynutím dvou let od vydání zboží objednavateli.
 8. V případě objednavatele, který není spotřebitel, ztrácí oprávnění plynoucí z rozporu zboží se smlouvou, pokud nezkontroloval zboží v době a způsobem přijatým u věcí tohoto druhu a nevyrozuměl prodávajícího o vadě neprodleně, tedy nejpozději v průběhu 3 dnů ode dne převzetí zboží, a v případě, kdy vada vyšla najevo teprve později - pokud nevyrozuměl prodávajícího neprodleně po jejím zjištění.
 1. Ustanovení obsažená v tomto bodě XI podbodě 1-8 Obchodních podmínek týkající se spotřebitele se uplatňují také na smlouvy uzavřené ode dne 1. ledna 2021 fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu jí vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.
 2. V případě, kdy prodávající neuznal reklamaci objednavatele, a ten s jeho rozhodnutím nesouhlasí, může se objednavatel obrátit na mediaci nebo předat věc k řešení stálému smírčímu spotřebitelskému soudu („smírčí soud“), působícímu při příslušném vojvodském inspektorátu Obchodní inspekce.
 3. Věc může k smírčímu soudu přenést spotřebitel, ale také objednavatel, který není spotřebitel, podáním příslušné žádosti (v závislosti na zvoleném způsobu posouzení věci to může být žádost o zahájení a vedení mediace nebo o posouzení věci smírčím soudem) k územně příslušnému vojvodskému inspektorátu Obchodní inspekce.
 4. Formuláře žádostí uvedených v bodě 9 výše jsou dostupné na webových stránkách vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce, jejichž seznam se společně s kontaktními údaji nachází na webových stránkách www.uokik.gov.pl.
 5. Řešení sporů ve výsledku postupu mediace má dobrovolný charakter a nepodléhá správnímu ani soudnímu vymáhání; nelze se proti němu odvolat. Řešení sporů v důsledku mediace neovlivňuje možnost odeslat věc k řešení obecným nebo smírčím soudem.
 6. V případě odeslání věci k řešení smírčím soudem mají dohoda a rozhodnutí vydaná tímto soudem platnost rozsudku obecného soudu. Proti rozsudku vydanému smírčím soudem lze vznést stížnost k obecnému soudu. V případě, že strany uzavřely dohodu před smírčím soudem, ji strany nemohou napadnout.
 7. Objednavatel, který je spotřebitel, může také vyhledat pomoc u městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana nebo u územně příslušného Svazu spotřebitelů. Informace o Svazu spotřebitelů se nacházejí na adrese: www.federacja-konsumentów.org.pl.
 8. Spotřebitel může využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a vymáhání nároků. Pokud chce využít možnosti smírčího řešení sporů týkajících se online nákupů, může spotřebitel vznést svou stížnost např. prostřednictvím evropské internetové platformy ODR, dostupné na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XII. Smluvní strany a kontakt na prodávajícího

 1. Stranami smlouvy uzavírané prostřednictvím eshopu dostupného na elektronické adrese www.dekoria-home.cz jsou objednavatel a prodávající.
 2. Prodávajícím je společnost „Franc- Textil” Sp. z o.o se sídlem v Żarowě, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 -130 Żarów, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławi, IX. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000172975, disponující DIČ (NIP): 8842486272; IČ (REGON): 891503337, se základním kapitálem 9.050,000,00 PLN
 3. Veškerá korespondence směřovaná uživatelem na prodávajícího musí být adresována na adresu uvedenou v bodě 2 výše nebo elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected].

 

XIII. Zodpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající nenese zodpovědnost za škody utrpěné uživatelem, způsobené tím, že používá nezajištěné a antivirovou ochranou nevybavené zařízení, s jehož pomocí se připojuje k internetu.
 2. Prodávající nezodpovídá za průběh a účinnost transakcí platební kartou a zvláštních převodů, prováděných prostřednictvím služby elektronických plateb.

 

XIV. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů uživatelů je prodávající - „Franc- Textil” Sp. z o.o se sídlem v Żarowě, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.
 2. V záležitostech spojených s ochranou osobních údajů lze prodávajícího kontaktovat pomocí e-mailové adresy: [email protected],
 3. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří integrální součást Obchodních podmínek a nacházejí se na webové stránce www.dekoria-home.cz
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatňují předpisy polského práva.
 2. Veškeré spory vyplývající z plnění smlouvy a ustanovení těchto Obchodních podmínek budou posuzovány obecným soudem příslušným podle ustanovení zákona ze dne 17. listopadu 1964 občanský soudní řád.
 3. Kromě možnosti soudního řešení sporů mají strany také možnost využít alternativní metody řešení sporů odesláním věci k mediaci nebo předáním sporu k řešení stálému smírčímu spotřebitelskému soudu, jednajícímu při příslušném vojvodském inspektorátu Obchodní inspekce. Pravidla přístupu k postupům uvedeným v předchozí větě byla popsána v oddíle XI bodě 8-13 těchto Obchodních podmínek.
 4. Spotřebitelé mohou také vyhledat pomoc u městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana nebo u územně příslušného Svazu spotřebitelů.
 5. Přehled stálých smírčích spotřebitelských soudů, působících při vojvodských inspektorátech Obchodní inspekce, se nacházejí na webových stránkách Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (www.uokik.gov.pl), v záložce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich (Spotřebitelé - řešení spotřebitelských sporů).
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné v elektronické verzi na stránkách www.dekoria-home.cz.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, které se nachází v nabídce, zavedení nového zboží do nabídky obchodu, vedení a odvolávání slevových akcí na stránkách obchodu nebo na provádění změn v nich, o čemž bude uživatele s předstihem informovat. Veškeré změny cen a odvolání akcí se netýká zboží už objednaného v obchodě.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek v případě:
  1. změny rozsahu poskytovaných služeb,
  2. změny akceptovaných způsobů platby,
  3. změny způsobů a nákladů na dopravu,
  4. změny funkcí obchodu,
  5. změny všeobecně platných právních předpisů.
  6. změny v rozsahu struktury a kontaktních adres na straně prodávajícího.
 9. O změně Obchodních podmínek bude prodávající informovat uživatele, který má účet, prostřednictvím účtu. Změna Obchodních podmínek vstupuje v platnost ve lhůtě 14 dnů ode dne vyrozumění uživatele o změně. Prodávající informuje uživatele o obsahu změn a o předpokládaném termínu jejich vstupu v platnost.
 10. Změny Obchodních podmínek budou zpřístupněny na webových stránkách obchodu.
 11. Pro zamezení pochybnostem, zavedené změny nemají vliv na objednávky provedené před jejich vstupem v platnost.
 12. Uživatelé mající účet jsou, v případě nepřijetí nového znění Obchodních podmínek, povinni zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího, uvedenou v oddíle XII. bodě 3 těchto obchodních podmínek, prohlášení o nepřijetí nového znění Obchodních podmínek. Prodávající v okamžiku obdržení prohlášení uživatele odstraní uživatelem vlastněný účet, o čemž bude uživatel informován. Prohlášení o nepřijetí nového znění Obchodních podmínek může být také směřováno písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle XII bodě 2 těchto Obchodních podmínek.
 13. Prodávající odstraní účet uživatele také na každou jeho žádost směřovanou na e-mailovou adresu prodávajícího, tedy [email protected] nebo korespondenčně na adresu: „Franc-Textil“ Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Polsko.
 14. Mimo případy uvedené v bodě 11 a 12 výše má prodávající také právo odstranit účet uživatele v případě:
  1. absolutní neaktivity uživatele po dobu 6 měsíců ode dne vytvoření účtu, způsobem popsaným v těchto Obchodních podmínkách,
  2. porušení ustanovení těchto Obchodních podmínek uživatelem, především oddílu II bodu 9 a 10.